Medlemskap

Moment 1. MEDLEMSKATEGORIER

a) AKTIV:
En medlem som har alla rättigheter, förmåner och skyldigheter som medlemskapet i en Lions Club innebär. Utan att begränsa dessa rättigheter och skyldigheter skall rättigheterna innebära att aktiv medlem har rätt att kandidera till varje befattning i klubben, distriktet eller organisationen som han/hon i övrigt är kvalificerad för samt rätt att rösta i alla ärenden som kräver omröstning. Skyldigheterna innefattar att regelbundet delta i klubbens sammanträden, att betala medlemsavgifterna utan dröjsmål samt att delta i klubbens aktiviteter och att uppträda på ett sätt som ger klubben gott anseende i samhället.

b) ALLMÄN MEDLEM:
En medlem i klubben som flyttat från orten eller som av hälsoskäl eller annan giltig orsak inte regelbundet kan delta i klubbens sammanträden, men som önskar behålla sitt medlemskap i klubben och som klubbens styrelse önskar tilldela denna ställning. Klubbstyrelsen skall pröva detta beslut var sjätte månad. En allmän medlem får inte inneha någon befattning och saknar rösträtt vid distriktsmöten, riksmöten och internationella kongresser. Medlemmen skall betala de medlemsavgifter, som klubben beslutar. Dessa avgifter skall innefatta distrikts-, multipeldistriktsoch internationella avgifter.

c) HEDERSMEDLEM:
En person, som inte är medlem i klubben, men som gjort samhället eller klubben betydande tjänster och som klubben önskar hedra särskilt. Klubben skall betala inträdesavgift samt internationella, distrikts- och multipeldistriktsavgifter för hedersmedlem. Denna kan delta i sammanträden men är inte berättigad till några av de förmåner som aktivt medlemskap innebär.

d) PRIVILEGIERAD MEDLEM:
En medlem i klubben, som varit medlem i organisationen under minst femton år och som på grund av sjukdom, hög ålder eller annan av klubbstyrelsen godkänd orsak är tvingad att lämna sin ställning som aktiv medlem. En privilegierad medlem skall betala de avgifter, som den lokala klubben fastställer. Dessa skall inbegripa distrikts-, multipeldistrikts- och internationella avgifter. Han/hon skall ha rätt att rösta och att behålla alla sina medlemsförmåner utom rätten att inneha någon befattning inom klubb, distrikt, multipeldistrikt eller internationellt.

e) STÄNDIG MEDLEM:
En medlem i klubben som antingen varit aktiv medlem under minst 20 år och gjort betydande insatser för klubben, orten eller Lions Clubs International eller en medlem som är allvarligt sjuk eller varit aktiv medlem under minst 15 år och har fyllt 70 år kan beviljas ständigt medlemskap i klubben efter

    (1) rekommendation av klubben till Lions Clubs International
    (2) inbetalning av 500 USD eller motsvarande belopp i lokal valuta till Lions Clubs International genom klubben i stället för framtida internationella avgifter, och
    (3) godkännande av internationella styrelsen. Inget hindrar dock klubben från att avkräva en ständig medlem sådana avgifter, som den anser vara skäliga. En ständig medlem skall ha samma rättigheter som en aktiv medlem så länge han/hon fullgör de skyldigheter som en aktiv medlem har. En ständig medlem som flyttar till annan ort och inbjuds att bli aktiv medlem i annan Lions Club skall automatiskt bli ständig medlem i sistnämnda klubb.

f) ASSOCIERAD MEDLEM:
En medlem som innehar sitt huvudmedlemskap i en Lions Club, men som är bosatt eller arbetar på annan ort som har en Lions Club, kan av styrelsen erbjudas associerat medlemskap i den sistnämnda klubben. Denna ställning skall prövas av klubbstyrelsen varje år. Associerad medlem skall inte inrapporteras på den sistnämnda klubbens medlemsrapport. En associerad medlem har rösträtt vid klubbmöten där han/hon är närvarande, men kan inte representera klubben som delegat vid distriktsmöte (enkel-, del-, tillfälligt och/eller multipel-) eller internationell kongress. Han/hon kan inte inneha klubb-, distrikts-, multipeldistrikts- eller internationella befattningar eller kommittéuppdrag i klubbens namn på distrikts-, multipeldistrikts- eller internationell nivå. Associerad medlem skall inte betala internationell eller distriktsavgift (enkel-, del-, tillfälligt och/eller multipel-), men skall dock betala de medlemsavgifter som klubben fastställer.

g) ANSLUTEN MEDLEM:
En person med gott anseende boende inom klubbens verksamhetsort, som för närvarande inte har möjlighet att vara aktiv medlem i klubben, men som vill stödja denna och dess serviceinsatser och som vill vara ansluten till densamma. Anslutet medlemskap kan beviljas på inbjudan av klubbstyrelsen. En ansluten medlem har rösträtt vid klubbmöten där han/hon är närvarande, men kan inte representera klubben som delegat vid distriktsmöte (enkel, del-, övergångs/tillfälligt och/eller multipel-) eller internationell kongress. Han/hon kan inte inneha klubb-, distrikts- eller internationella befattningar eller kommittéuppdrag i klubbens namn på distrikts-, multipeldistrikts- eller internationell nivå. Ansluten medlem skall betala internationell avgift och multipel- och distriktsavgifter samt andra avgifter som klubben fastställer.

Moment 2.MEDLEMSKAP I MER ÄN EN KLUBB.

Ingen person, förutom hedersmedlem och associerad medlem, får samtidigt vara medlem i denna och en annan Lions Club.

Moment 3. UTTRÄDE.

En medlem kan beviljas utträde ur klubben. Utträdet skall gälla så snart det godkänts av styrelsen. Styrelsen kan dock dröja med godkännandet till dess att samtliga skulder betalats, klubbens medel och egendom lämnats tillbaka och vederbörande avstått från rätten att använda namnet "LIONS", lionemblemet och andra klubbens och organisationens insignier.

Moment 4. ÅTERINTRÄDE I KLUBB.

En medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter och som avförts från klubben, kan efter beslut av klubbens styrelse återinföras i klubben och tillgodoräkna sig tidigare medlemsår. Moment 5. MEDLEMSKAP GENOM TRANSFER. Klubben kan bevilja transfermedlemskap till en medlem, som har utträtt eller är i färd att utträda från en annan Lions Club. Förutsättning härför är att han/hon har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter vid den tidpunkt då han/hon anhåller om transfer.
Om mer än sex (6) månader förflutit mellan utträdet och mottagandet av transferformuläret eller ett giltigt medlemskort kan medlemskap i klubben endast erhållas enligt bestämmelserna i Moment 2 i Artikel III i stadgarna.

Moment 6. UNDERLÅTENHET ATT BETALA SKULDER.

Sekreteraren skall förelägga styrelsen namnet på varje medlem som underlåter att betala sina skulder till klubben inom 60 dagar efter det han/hon mottagit skriftligt meddelande från sekreteraren om sin skuld. Styrelsen skall därefter avgöra om medlemmen skall avföras eller behållas som medlem.

Moment 7. NÄRVARO.

Klubben skall uppmuntra till regelbunden närvaro vid sammanträden och aktiviteter. När en medlem är frånvarande från flera på varandra följande möten eller aktiviteter bör klubben kontakta medlemmen för att uppmuntra regelbunden närvaro.

Familjemedlemskap

Vem gäller det för?
Programmet gäller befintliga eller nya medlemmar i och/eller de som går med i samma klubb och ingår i samma hushåll genom födsel, äktenskap och andra legala aspekter, såsom föräldrar, barn, make/maka, moster/morbror (faster/farbror), kusiner, far-/morföräldrar och make/makas familj. Läs mer här.

Lions Clubs International MD101 Sverige