Lions Clubs International MD101 Sverige

Jan Åke Åkerlund: Lion och miljön

Var står Lions?

Rovdriften med våra naturresurser och bristande handlingsförmåga i klimatfrågan beror inte på de slösaktiga och egoistiska utan på likgiltigheten från de som har det bra och lever väl men inte inser vad som kommer att hända våra efterlevande – våra barn och barnbarn.

Lions deklaration om den mänskliga miljön kom till redan i oktober 1972 och lyder såhär:
”Lions Clubs International, som inser den menliga inverkan som mänsklig aktivitet har på förhållandet mellan de olika komponenterna i den naturliga miljön, särskilt då den koncentrerade stadsbebyggelsen, den industriella expansionen, exploateringen av resurserna och de växande tekniska framstegen och som vidare inser den avgörande betydelsen ett återställande och vidmakthållande av den ursprungliga miljön har för mänsklig välfärd och utveckling, förklarar att det ingår i Lions Clubs Internationals fortlöpande policy att på allt sätt främja allmän välfärd, att skapa och upprätthålla sådana förhållanden att människan och naturen kan existera i fruktbar harmoni samt fylla de sociala, ekonomiska och övriga krav som nuvarande och kommande generationer kan ställa.

För att uppnå detta mål fordras att såväl enskilda medborgare och samhällen som företag och institutioner på alla nivåer känner sitt ansvar och i lika mån medverkar i de allmänna ansträngningarna. Enskilda människor på livets alla områden som organisationer på olika verksamhetsområden kommer att skapa framtidens världsmiljö genom sina gemensamma ansträngningar. Kommunala och statliga styrelser kommer att kräva ett omfattande samarbete mellan nationer samt gemensamma insatser av internationella organisationer, eftersom problemen är regionala eller världsomspännande eller emedan de angår ett visst internationellt område. Lionrörelsen är en av de internationella organisationer som bör samordna sina ansträngningar för att bevara och förbättra den mänskliga miljön till förmån för denna och kommande generationer”.

Sista stycket i denna deklaration är uppfordrande ord som manar till handling och efterrättelse.

Rent Vatten – En mänsklig rättighet

Enligt FN är rent vatten en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar mer än en miljard av jordens befolkning tillgång till vatten. Det är numera internationellt bekräftat att vattnet - förutsättningen för allt mänskligt liv - paradoxalt nog utgör ett växande hot mot människors välbefinnande och fredliga samexistens. En allt intensivare kamp måste därför föras, såväl för en tryggad tillgång på ett livgivande vatten som mot de ökande hälso- och krigshoten som ett alltmer miljöförändrat vatten och en tilltagande brist på vatten kan innebära. Att nya krig hotar (bl a med vattnet som orsak) har bl.a. uppmärksammats av FN i sin årliga rapport, 2007. Vattenproblematiken i världen borde dessutom belysas bättre i all skolundervisning och i kommuners miljö- och hälsoarbete. Förre vice Generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson, fick frågan i en intervju vad han kunde tänka sig att sig att sysselsätta sig med efter att ha avgått från uppdraget i FN. Han svarade bland annat att han gärna ville ägna sig åt frågan om rent vatten till alla. Han hade med egna ögon sett hur barn for illa, blev sjuka och dog av förorenat vatten.

Konklusion

Vad Lions världen över omedelbart borde ta tag i är att leva upp till sin egen Miljödeklaration från 1972 och driva denna fråga på samma framgångsrika sätt som nu gjorts under nästan tre decennier mot drogmissbruk och för en bättre livskvalitet. Naturligtvis skall detta göras utan att göra avkall på alla andra av rörelsens och klubbarnas fina och nödvändiga program.

Slutord

Förre Internationelle Presidenten, 2011-2012, Dr Wing Kun-Tam, tog initiativ till en världsomfattande trädplantering under sitt år som President. Lions världen över planterade under året 15 241359 miljoner träd, som utslaget per medlem motsvarar att varje lionmedlem planterade 11 träd under detta år. Ett fantastiskt initiativ och ett fantastiskt resultat.
Men hur många träd planterade Du?

Medlemsutveckling!

En personlig reflektion är att ett större engagemang i MILJÖFRÅGAN skulle kunna generera nya medlemmar, såväl kvinnliga som manliga och kanske framförallt yngre.

Jan-Åke Åkerlund