Lions Clubs International MD101 Sverige

Redovisning av resor och utsläpp av koldioxid

Redovisning av resor och utsläpp av koldioxid för Lions förtroendevalda på MD-nivå för verksamhetsåren 2011-2012, 2018-2019 och 2019-2020.

Politiska mål för landet Sverige

Från: Trafikverket

Målet att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045 innebär att såväl trafikens utsläpp som utsläppen från byggande- och underhåll av infrastruktur i ett livscykelperspektiv ska vara noll till 2045,

Transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Sektorn står idag för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen i Sverige.

Lions resande

Resandet för Lions förtroendevalda på MD -nivå är beräknat från inlämnade reseräkningar för verksamhetsåren 2011-12, 2018-19 och 2019-20. Färdsträckan är tagen från tabeller på nätet och visar fågelvägen. Värdena blir därmed i underkant.

De två första åren beräknades inte utrikesresandet. 2019-20 redovisas dessa resor som projektbundna (WML och De Glömda barnen) eller som en del av Lions administrativa/medlemskopplade aktivitet (Conventions, EF, utbildningar, NSR).

Tabell 1. Lions resor på MD-nivå 2019 – 2020, mil.

Typ av resa\Färdmedel     Flyg               Tåg                Bil                  Taxi               Summa

Projekt utrikes                      9 800                240                  80             5                    10 100

Lions adm utrikes                 6 000               740                260             4                      7 000

Lions adm inrikes                 1 800           3 700             4 900             40                  10 400

Summa                               17 600           4 680             5 300                                   27 600

2019-2020 halverade Lions Sverige antalet regioner och drabbades av pandemin. Halva antalet regioner innebär en halvering av resor till Conventions och färre personer som deltar i utbildningar. För projekt utrikes och Lions adm utrikes finns ännu inget underlag från andra år att jämföra mot. För Lions adm inrikes har sammanställningen gjorts för de tre åren.

Tabell 2. Lions adm resor inrikes på MD-nivå 2011-2012, 2018-2019 och 2019-2020. Mil.

År\Färdmedel                    Flyg               Tåg                Bil                  Summa

2019-2020                             1 800           3 700               4 900           10 400 mil

2018-2019                             3 600           6 800               9 600           20 100

2011-2012                             4 900           4 300             11 100           20 300

Den totala färdsträckan har halverats 2019-2020, vilket kan förklaras med effekter från pandemin och av halva antalet distrikt. Färdmedlens fördelning mellan åren har ändrats något och var för flyg 17 %, för tåg 36 % och för bil 47 % år 2019-2020 jämfört med flyg18 %, tåg 34 % och bil 48 % år 2018-2019.

Utsläpp av växthusgaser

Beräkningarna kan göras på olika sätt. I tabell 3 har underlag för utsläppen från själva resan använts. För inrikesflyg har använts 130 g/personkm (Medelvärde för flyg från Malmö och Luleå till Arlanda). https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx . För bil 115,75 g/km år 2019-2020, 121 g/km för år 2018-19 och 138,65 g/km för år 2011-2012. Alla bilar räknas som nya respektive år. Siffervärdet är tillverkarnas och baseras på av EU godkända mätmetoder. Underlaget är hämtat från Trafikverkets hemsida.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Statistik-over-koldioxidutslapp/

För tåg (X 2000) används 0,0024 g/personkm från https://www.sj.se/sv/om/om-sj/klimatsmart.html.

Tabell 3. Utsläpp av CO2 från Lions inrikes adm resor på MD-nivå 2011-2012, 2018-2019 och 2019-2020. Kg CO2.

År\Färdmedel                    Flyg               Tåg                Bil                  Summa

2019-2020                          2 340               6                    5672              8 018  

2018-2019                          4 680             16                  11 616           16 312

2011-2012                          6 370             10                  15 390           21 770

Utsläppen räknade på detta sätt har minskat 51 % mellan de två senaste åren och med 63 % från 2011-12. Betydligt mindre flyg- och bilresor, mer tågresande och lägre utsläpp från bilarna har gett effekt.

I Tabell 4 beräknas Lions utsläpp med värden för hela produktionskedjan av drivmedel. För flyg används 223 g/personkm. Då ingår även höghöjdseffekten och sträckan är 75 mil. För tåg anges 10 g/personkm och halvfulla tåg och för en medelstor mil medelvärdet för bensin och diesel, 200 g/personkm. Här sitter en person i bilen. Samma siffror används för alla åren.

Tabell 4. Utsläpp av CO2 från Lions adm resor inrikes på MD-nivå 2011-2012, 2018-2019 och 2019-2020 räknat med well to wheel, kg CO2. 

År\Färdmedel                    Flyg               Tåg                Bil                  Summa

2019-2020                          4 914             370                9 800             14 184

2018-2019                          8 028             680                19 200           27 908

2011-2012                          10 927           430                22 200           33 557

Utsläppen har minskat med 49 % mellan de två senaste åren och med 58 % från år 2011-12.

Uppdaterad 2022-04-08                          Jan Eksvärd