Lions Clubs International MD101 Sverige

Vad är Lions pris för miljö och hållbar utveckling?

Flera riksmöten har arbetat med förslaget från LC Trollhättan 2014. År 2017 togs beslutet att dela ut Lions pris för miljö och hållbar utveckling.

Lions verksamhetsplaner de senaste åren är tydliga: Lions ska bidra till en miljömässigt hållbar och långsiktig utveckling genom vårt agerande i aktiviteter, resande och materialval och därmed minska vår miljöbelastning.
Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med medlemmar och andra intressenter i klubbarna.

Genom instiftandet av ett Lions pris för miljö och hållbar utveckling kan lionrörelsen mer aktivt stödja miljöengagemang i samhället och inspirera andra aktörer, privatpersoner såväl som organisationer.

Hösten 2015 beslutade FN att ersätta milleniemålen med 17 mål för hållbar utveckling, dvs. väga samman ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Några av målen är: Ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer, hållbar konsumtion, bekämpa klimatförändringarna samt främja fredliga och inkluderande samhällen.

Utmaningarna i Sverige är att minska vårt ekologiska fotavtryck, som främst är kopplat till utsläppen av växthusgaser och vår livsstil med hög konsumtion och mycket avfall. Socialt är kanske den största utmaningen i Sverige att lyckas inkludera nyanlända. Men utöver att hjälpa andra behövs förändringar av vår egen livsstil. Man pratar ibland om att skapa en mer cirkulär och biobaserad ekonomi, t.ex. att komma ifrån slit och släng och mera att laga och dela och att ersätta den fossila energin. Idén med priset är att stödja stegen mot en mer hållbar livsstil.

Lions pris för miljö och hållbar utveckling kan också öka kunskapen om Lions och hela vår verksamhet hos allmänheten.

Beslut om utdelning fattas av guvernörsrådet på förslag av priskommittén. Utdelningen sker i samband riksmötet. Priset utgörs av upp till 100 000 kr och diplom. Priset kan delas mellan flera pristagare.

Priset ska tilldelas person, personer eller organisation som underlättar eller genomför åtgärder som förbättrar miljön, klimatet eller underlättar ändrat beteende, ändrad livsstil. Se mer om kriterierna på www.lions.se/medlemmar/miljö .
Lämna klubbens förslag på pristagare via blanketten på Lions hemsida eller till Jan Eksvärd This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast söndagen den 24 januari 2021.

Skriv vem som lämnar förslaget, kontaktuppgifter till kandidaten samt vad som motiverar priset.